Bewaar- of kleuterschool

Gelezen in de krant van januari 1883:
De volgende beschrijving is ontleend aan het rapport over de bewaarscholen in Limburg.
Mook. In de kom van het dorp bestaat een zogenaamd bewaarschool, waarvan men gelukkig tevergeefs in Limburg de weerga zoeken zou, zijnde een Dickens ter beschrijving overwaardig. Zij is het eigendom van mejuffrouw van B. In een hokje met stenen vloer, minder dan 20 kub. el groot, waartoe men slechts langs een modderig pad kan geraken en dat slechts door een klein venstertje en de deur – die open moet staan om althans enig licht en lucht toe te laten – verlicht en geventileerd wordt, zijn een veertigtal kinderen op lage bankjes, langs de vochtige muren staande, in het schemerdonker geplaatst. Het toezicht (?) wordt gehouden door een vrouw, die bijna blind is. Van ventilatie middelen, speelplaats of tuin is natuurlijk geen kwestie. Ter zijde van het modderig pad, dat naar dit hok voert, is een ander hokje gemaakt, met planken gedekt, dat voor secreet dienen moet.

Tot 1955 was het kleuteronderwijs vrij geweest. Particulieren konden een bewaarschooltje openen, maar in de praktijk werd het meestal gedaan door kerken of gemeentes. In 1955 kwam minister Cals met een wet die regels stelde aan huisvesting en opleiding van kleuterleidsters.

Kleuterschool

Bij Koninklijk Besluit is toegestaan dat de R.K. kleuterschool in Molenhoek, in afwijking van het voor schoolstichting vereiste aantal kleuters, door 20 kleuters bezocht mag worden.

Bij raadsbesluit van 6 juni 1963 werd op verzoek van het rectoraat ‘De Molenhoek’ te Mook medewerking verleend voor de stichting en eerste inrichting van een kleuterschool aan de Molenhoek.

Naar aanleiding hiervan heeft het kerkbestuur van genoemd rectoraat bij brief van 12 augustus 1963 verzocht de benodigde gelden beschikbaar te stellen voor de aanschaf van schoolmeubelen, ontwikkelingsmateriaal en hulpmiddelen volgens goedgekeurde begroting door de inspectrice van het kleuteronderwijs. Bovendien heeft het kerkbestuur bij brief van 21 augustus 1963 verzocht het naast het parochiehuis staande gebouw met inrichting over te nemen voor de som van f. 23.805, alsmede van gemeentewege een tegelbestrating aan te leggen.

Burgemeester en wethouders stellen voor:
voor de eerste inrichting van de kleuterschool een voorlopig krediet van f. 6.482,13 beschikbaar te stellen
het bedoelde gebouw voor f. 23.805 over te nemen en een tegelbestrating aan te leggen en daarna het geheel ter beschikking te stellen van het schoolbestuur.

Tot en met 1968 was juffrouw Ineke Gipman de hoofdleidster van deze kleuterschool. Zij werd opgevolgd door mej. J.M.A. Bekx.

Akte van benoeming
Het schoolbestuur van het rectoraat van O.L. Vrouw van Smarten, Molenhoek Mook
Besluit
Hendrina Maria Gipman
Met ingang van 1 september 1963
In tijdelijke dienst aan te stellen tot hoofdleidster aan de R.K. Kleuterschool van “De Molenhoek” Stationsstraat

Ineke Gipman vertelde: “Eigenlijk waren er, volgens de kleuteronderwijswet van 8 december 1955 te weinig kleuters om te starten met een kleuterschool. Maar tante Maria van kleuterinstituut Rozenhof stuurde maar wat graag drie kleuters om zo aan de eisen te kunnen te voldoen.

Het parochiekerkhof lag achter de kleuterspeelplaats en de begrafenisstoet kwam altijd langs ons schoolgebouwtje. Pater Franciscus van Vliet kwam altijd van te voren aangeven als er weer een begrafenis was. Als ik het kruis in de verte zag aankomen, deed ik snel de luxaflex naar beneden en als het kruis dan voorbij het tweede raampje linksboven verscheen, moesten de kleuters even muisstil zijn.
Pater Franciscus bezocht ons vaak en de kleuters waren dol op hem. Ieder jaar mochten we een keer met hem in de kloostertuin kastanjes komen rapen. Naast de school lag de kwekerij van Rikken. Met de trouwe knecht Moors werd vaak een gezellig praatje gemaakt en kregen we ook altijd een boeketje bloemen voor in de klas.”

kleuterklas 1964-65

12 september 1966:
Het kerkbestuur was samen met het dagelijks bestuur van ‘Stichting Katholiek Onderwijs Mook’ aanwezig. Dhr. Van Bergen deelde mede dat indien Molenhoek een tweede kleuterleidster wenste, waartoe door het Ministerie vergunning was verleend, een tweede lokaal moest gebouwd worden, waartoe echter noch het Rijk noch de Gemeente bereid waren vanwege gebrek aan financiën. Indien het kerkbestuur bedoeld lokaal wilde bouwen, zogenaamd als uitbreiding van het parochiehuis, dan was het schoolbestuur bereid het daarna over te nemen met alle gemaakte onkosten. Het kerkbestuur was daartoe bereid, mits het de nodigde gelden kon opnemen bij de Boerenleenbank. Op 12 december werd medegedeeld dat de Boerenleenbank bereid was krediet te verlenen.

Voor Michel Labro was er wegens plaatsgebrek in 1966 geen plaats op de kleuterschool. Een jaar later kon hij samen met zijn buurmeisje alsnog zijn schoolloopbaan op de kleuterschool beginnen.
Vader Jan Labro maakt op 16 augustus 1967 de volgende dia’s.

16 augustus 1967 begon het nieuwe schooljaar voor de kleuters. Het tweede lokaal is gereed gekomen en een tweede leidster is benoemd. Het is mej. Kanters. Beide leidsters hebben 26 kinderen.

In de Kerkklok [parochieblad] van december 1968 lezen we:
Aanstaande dinsdag [17 december] zal mevrouw Dobbelman-Gipman officieel afscheid nemen van de kleuterschool. Haar naam zal blijvend verbonden zijn met onze kleuterschool. Zij werd hoofd van de school bij de oprichting ervan en meer dan vijf jaar heeft zij de school geleid. Zij heeft dat gedaan tot grote tevredenheid van de ouders en tot genoegen en plezier van de kleuters. Zij heeft er een schooltje van gemaakt met eigen cachet en sfeer, die in alles te merken is. De kinderen gingen er graag naartoe en zij wist voor hen van alles te organiseren. Zij heeft zich deze jaren geheel gegeven aan haar taak en de natuurlijke gaven die zij daarvoor bezat ten volle benut. Wij willen haar daarom hier van harte dank zeggen voor alles wat zij voor onze kleuterschool heeft gedaan en betekend. De meeste kinderen van de Molenhoek zijn onder haar leiding geweest.

De Gelderlander, 23 januari 1970:
Kleuterschool Molenhoek te klein
24 kinderen hebben gedwongen vakantie
Molenhoek. Niet minder dan 24 kleuters in De Molenhoek hebben gedwongen vakantie. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat hieraan snel een einde zal worden gemaakt. Want het kleine witte houten gebouw achter Rozenhof zit barstensvol. Dertig kleuters in het ene lokaal, veertig in het andere.
Twee van deze 24 vakantievierende kleuters zijn Cas en Sofie van mevrouw J. Hefti uit de Ridderlaan.

Terwijl de twee kinderen op de vensterbank naar buiten zitten te kijken, vertelt mevrouw Hefti: “Wij wonen nu twee maanden in deze nieuwe wijk. Toen wij vanuit Nijmegen hier kwamen, is mijn man direct naar het hoofd van de kleuterschool gegaan om Cas en Sofie daar onder te brengen. Helaas er was geen plaats meer.
Vorige week heb ik een bezoek gebracht aan burgemeester Berger. Ik vroeg naar de mogelijkheid van een voorlopige oplossing, bijvoorbeeld een lokaaltje erbij. Dat ging niet omdat de schoolinspectie dat zonder meer zou afkeuren. Hij zei wel toe dat hij de mogelijkheid van de vestiging van een kindercrèche in het klooster zal onderzoeken.
Maar wat mij als muziek in de oren klonk, was de mededeling van de vrouw van het hoofd van het schoolbestuur, de heer Hendriks. Zij vertelde mij dat maandagavond a.s. het schoolbestuur in vergadering bijeenkomt om deze kwestie te bespreken. Men zal proberen binnen anderhalve maand een derde klas erbij te krijgen.”

Hoe vol de kleuterschool is, komt duidelijk naar voren uit het feit dat er wel voldoende stoeltjes maar te weinig tafeltjes zijn.
Binnenkort wordt in De Molenhoek een begin gemaakt met de bouw van een lagere school, waarvan enkele klaslokalen voor kleuteronderwijs zullen worden ingericht. Het ligt in de bedoeling deze school voor september van dit jaar te betrekken.

Mevrouw Hefti: “Ik hoop dat er zeer binnenkort een oplossing wordt gevonden. De kinderen vervelen zich enorm. Ze zijn beiden het schoolgaan gewend en nu kunnen ze ineens niet meer. Ze zijn in een nieuwe wijk komen wonen, waar ze nieuwe vriendjes moeten vinden. En die vind je eerder op school dan op straat.”

23 februari 1970. Men is begonnen met een derde klas van de kleuterschool. Deze is gehuisvest in het voorste gedeelte van het parochiehuis dat door de gemeente voor dat doel was ingericht. 29 kleuters waren er voor opgegeven.

In 1974 kwam de bouwvergunning voor de bouw van een 3-klassige kleuterschool aan de Eikenlaan 4 te Molenhoek.

Rechts onder verscheen los van de lagere school de kleuterschool.

In 1985 kwam de Wet op het Basisonderwijs. De kleuterschool werd geïntegreerd in de lagere school. Het idee was dat de overgang dan gemakkelijker zou worden. We spreken vanaf dat moment voortaan van groep 1 t/m 8.

Eind september 2012 werd in Molenhoek de Brede School opgeleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *