Huize Cerevisia

Cerevisia is het Latijnse woord voor ‘bier’. 

Witgepleisterde villa, xix b. Blokvormig woonhuis, drie traveeën breed en twee traveeën diep, geheel onderkelderd en voorzien van een hoge verdieping. Zesruits schuifvensters met brede geprofileerde omlijsting en gebogen bovendorpel. Voordeur met toegangstrapje en inpandig portiek waarboven balkon in de as van de voorgevel aan de straatkant. Laag pannen schilddak met karakteristieke gebakken kam op de nokvorsten.

links staat het oude molenaarshuis en rechts huize Cerevisia

De Hoogwelgeboren Heer Paulus Baron Sweerts de Landas verkocht op 2 september 1834 een herenhuis met koetshuis en stal, erf en tuin staande in Heumen kadastraal bekend C47 en 48 aan Jacques Philippe de Bagard de Louvière, gepensioneerd majoor der Infanterie, wonende te Heumen.

Jacques Philippe de Bagard de Louvière verkoopt bij een openbare veiling op 8 oktober 1851 een herenhuis met koetshuis en stal, erf en tuin staande in Heumen kadastraal bekend C47 en 48. De heer Franciscus Wilhelmus van den Broek brengt een bod uit van 3500 gulden.

Op 22 oktober 1851 vindt de finale toewijzing plaats en komt het geheel aan Franciscus Wilhelmus van den Broek.

Bij de uitvoer van zijn testament komen we bij nummer 19 tegen: Een herenhuis en tuin Cerevisia genaamd, kadaster sectie C 483 en 484 groot 60 aren, geschat op 6000 gulden.
Franciscus Wilhelmus van den Broek, echtgenoot van Anna Maria Walters, overleed te Heumen op 13 februari 1879.

 

Willem Hendrik Klein wordt ten gevolge van een onderhandse verkoop eigenaar van het huis met erf, remise [koetshuis] en tuin, genaamd Cerevisia liggende te Heumen in sectie C nummers 483 en 484 en 46.

Advertentie uit de krant van 21 juli 1905

Notaris W.E. Hijink, 1 augustus 1905:
Willem Hendrik Klein, wonende te Heumen, verklaarde te hebben verkocht en dien ten gevolge in vollen eigendom af te staan en over te dragen aan den Heer Abram Breevoord, zonder beroep wonende te Scheveningen, die mede verschenen, verklaarde van hem te hebben gekocht:

a. Het huis met erf, remise [koetshuis] en tuin, genaamd Cerevisia liggende te Heumen in sectie C nummers 483 en 484 samen ter grootte van zestig aren; waarvan de verkoper den eigendom heeft verkregen tengevolge van koop blijkens onderhandsche acte, geregistreerd te Nijmegen 2 december 1901 en overgeschreven ten hypotheekkantoor te Nijmegen den volgenden der deel 483 nummer 27.
b. Met perceel dennebosch, hakhout en heidegrond onder Mook, sectie A … .[Jan Jacob Luden, zich noemende en schrijven Luden van Heumen. Van de gemeente Mook kocht hij op 2 november 1903 een stuk grond van 17.57.35 hectare voor ƒ 4.000,-.  In 1905 werden nog drie percelen van de gemeente Mook verworven (5.57.00 ha., 2.75.00 ha. en 2.99.75 ha.) begroeid met dennen. Tussendoor verkocht Luden in het kadastrale dienstjaar 1903 29.64.90 hectare (in 27 perceeltjes) aan W.H. Klein te Heumen, die dit in 1906 weer doorverkocht aan Abraham Breevoord uit Scheveningen].
De comparanten verklaarden dezen verkoop en koop te hebben gesloten voor den prijs van 12.500 gulden.
De vaste goederen kunnen op 1 augustus 1905 door den kooper in genot en gebruik worden aanvaard.

Op 28 juli 1905 vestigden zich in Heumen in huizing A nummer 14 vanuit ’s-Gravenhage Abram Breevoord, hoofd, opzichter Waterstaat en Johanna Margaretha van Gelder, vrouw. Vanuit Menado, Ned. Indië vestigden zich alhier ook zijn dochters Betsie Breevoord en Wilhelmina Maria Breevoord.

 

Wilhelmina en Betsie Breevoord.

Bij veiling oktober 1905 heeft Abram Breevoord tuin achter Cerevisia gekocht sectie C nummer 46 groot zeventien aren vijftig centiaren voor 415 gulden (koop 4).

Het gezin verlaat Heumen op 6 februari 1908 om zich vervolgens in Rotterdam te gaan vestigen.

Notaris W.E. Hijink Nijmegen, 5 februari 1908:
Op 5 februari 1908 verkocht Abram Breevoord aan Willem Hendrik Klein
1. het huis, erf, twee tuinen, remise en verder getimmerten genaamd Cerevisia met alles wat daaraan aard en nagelvast is en daartoe door bestemming behoort, liggende te Heumen sectie C 483, 484 en 46 samen ter grootte van 77 aren en 50 centiaren.
2. Het perceel dennenbosch, hakhout en heidegrond onder Mook en Middelaar in sectie A nummers 900, 1212, 1342, 1343, 1344, 1349, 1350 t/m 1360, 1434, 1435, 1450, 1451, 1476, 1499, 1500, 1501 en 1506. Te samen ter grootte van 29 hectaren, 64 aren en 90 centiaren.
De comparanten verklaarden dat deze verkoop en koop is gesloten voor den prijs van 10.000 gulden.

Op 12 juli 1911 verkoopt Willem Hendrik Klein aan:
Pieter van Bergen, landbouwer, wonende Alphen aan den Rijn en aan Bastiaan Hus, broodfabrikant wonende te ’s-Gravenhage voor 14.000 gulden
a. het buitengoed Cerevisia, bestaande uit huis en verder getimmerte, erf en tuin, broeikassen met ramen, planten en bloemen liggende te Heumen kadastraal bekend als C 46, 483 en 484.
b. het perceel dennebosch, hakhout en heidegrond onder Mook sectie A nummers 900, 1212, 1342, 1343, 1344, 1349, 1350 t/m 1360, 1434, 1435, 1450, 1451, 1476, 1499, 1500, 1501 en 1506. Samen ter grootte van 29 hectaren, 64 aren en 90 centiaren.
Het verkochte is tot 1 november 1911 verhuurd aan jonkheer van Andringa de Kempenaer.

Zij verkopen op hun beurt op 1 mei 1914 aan Johannes Arnoldus Tempel, particulier te Nijmegen:
Het buitengoed Cerevisia bestaande uit huis en verder getimmerte, erf en tuin, broeikassen met ramen en planten, kadaster Heumen sectie C nummers 46, 483 en 484 samen groot 77 aren 50 centiaren voor de som van acht duizend gulden.

kadasterkaart

Hij verkoopt in 1917 aan Joseph Anton Herbert Steinweg C 484 wordt C 846 huis erf tuin.

Joseph Anton Hubert Steinweg wordt bij Koninklijk Besluit op 1 november 1910 tot burgemeester van Heumen benoemd en op 3 oktober 1916 herbenoemd.

Joseph Anton Hubert Steinweg werd op 19 maart 1876 als derde zoon in een katholiek gezin van zeven kinderen geboren in Rotterdam. Hij was een zoon van Desiderius Mathias Steinweg (1827-1888) en Johanna Maria Jacobina Lauffs (1843-1932).Op 14 april 1910 trad hij in het huwelijk met Christina Josephina Maria Francisca van Spaendonck (1886-1972). Het echtpaar kreeg drie zonen en vier dochters.

In 1908 kreeg Steinweg zijn eerste burgemeesterschap, in het kleine weversdorp Goirle, maar eind 1909 nam hij alweer ontslag, omdat hij van de geringe jaarwedde niet kon rondkomen. Hij trad in dienst bij een verzekeringsmaatschappij in Gelderland en keerde terug naar Nijmegen. Het werk beviel hem echter niet; hij zou het er nog geen jaar uithouden. Met succes solliciteerde hij naar het burgemeesterschap van Heumen bij Nijmegen, waar hij in oktober 1910 werd geïnstalleerd.
Bij zijn vertrek uit Heumen in 1921 liet Steinweg een behoorlijk functionerend gemeentebestuur achter. In dat jaar werd hij burgemeester van de Overijsselse dubbelgemeente Stad- en Ambt-Delden.

Steinweg verkoopt tuin C 46 en huis, erf en tuin C 846 aan Mathilda Anna Maria van Nispen tot Pannerden, douairière Jhr. Alphons Eduard Marie van Rijckevorsel van Kessel.

Op 29 april 1921 komen vanuit Boxtel in dit pand wonen:
Mathilda Anna Maria van Nispen tot Pannerden, douairière Jhr. Alphons Eduard Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren te Gorssel op 13 november 1857.
Met haar zoon: Jhr. Eduard Emanuel Joseph Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren te Herpen op 7 november 1888.

De volgende eigenaars in 1933 worden Johannes Michael Tesser en Johannes Bernardus Gitzels. C 1121.

Volgende eigenaar wordt Eppo Willem Smit, aannemer.

Bewoners:
Toen het echtpaar Bourbon deze villa in december 1938 betrok, doopte hij het om tot Princenhof. Het gezin bestond uit Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon, zijn echtgenote Gudrun Marie Naumann en hun drie kinderen Charles, Henri en Amélie.
Lang heeft Louis de Bourbon hier niet gewoond, op 25 april 1940 verliet het gezin het huis aan de Rijksweg in Heumens Molenhoek.

Louis de Bourbon was op 27 december 1908 in Renkum geboren, studeerde rechten in Nijmegen en richtte daar met anderen het tijdschrift Het Venster (1931-1932) op. Daarnaast was hij redacteur van een aantal andere letterkundige tijdschriften van katholieke jongeren, zoals Roeping (van oktober 1932 tot en met augustus 1933), en De Gemeenschap (1934 tot en met 1941). In 1931 debuteerde hij met de dichtbundel Reisverhalen. De gedichten daarin zijn, net als de gedichten in zijn later bundels Zwerving (1932), In Extremis (1935) en Ballingschap, doortrokken van zijn vermeende afstamming van het Franse koningshuis. Hij beschouwde zichzelf namelijk als rechtstreekse afstammeling van de laatste Franse koning Lodewijk XVI. Hij voerde dan ook de titels prins van Frankrijk, hertog van Normandië en graaf van Boulogne. Hij baseerde zijn claim op het feit dat hij de rechtstreekse achterkleinzoon was van Carl Wilhelm Naundorff.
In Heumen  leerde hij tijdens de voormobilisatie, Pasen 1939, Jan Borghouts kennen die onder de naam Peter Zuid een leidende rol zou gaan spelen in het verzet.
Diverse anekdotes verhalen hoe Louis de Bourbon tijdens de oorlog opkwam voor de bevolking, zowel in Escharen als in zijn volgende standplaats Oss, waar hij in mei 1941 werd benoemd. Twee jaar later nam hij daar ontslag, omdat hij weigerde inwoners naar een werkkamp te sturen. Hij dook onder in Plasmolen bij de schilder Jacques van Mourik. Van daaruit leidde De Bourbon district V van de ondergrondse ‘Ordedienst’ en was hoofdleider van vijf Brabantse knokploegen. Hij werd bij verstek ter dood veroordeeld in het voorjaar van 1944.

Daarna kwam het gezin Smeets hier te wonen. Vader was politieagent en werd hoofd van de luchtbeschermingsdienst.

De Gelderlander, 9 april 1946:
P.H.R.M. Smeets. Gediplomeerd Coupeuse
Rijksweg B27
Alle voorkomende werkzaamheden op maat enz.

De Gelderlander, 12 juli 1948:
Pierre Smeets en Mien van Hulst hopen te trouwen op 31 juli 1948.
Toekomstig adres Huize Zonnevanck te Heumen.

1951 veiling Johanna Hendrika Gerrits, weduwe van Hermanus Hendrikus van Bebber.

De Gelderlander, 1 september 1951:
Notaris Mr. K.J.H.M. Weve. Op donderdagen 13 en 27 september 1951 telkens ’s avonds om 8 uur bij inzet en toeslag in de zaal van hotel Union, Molenstraat 55 te Nijmegen:
Publiek verkopen

  1. Alleenstaande Villa Zonnevanck, met tuin en moestuin te Heumen, Rijksweg B 27, groot ca. 36,19 A.
  2. Gebouw waarin gevestigd een drukkerij, met erf aan de Rijksweg naast perceel a, groot 5.40 A zoals door ijzeren hekwerk en paaltjes aangegeven.
  3. Een terrein aan de Molenstraat te Heumen, gelegen achter de tuin der villa sub a en daarvan door een beukenhaag gescheiden, groot ca 17 A.

De veiling geschiedt in percelen en in massa.
De percelen a en b zijn verhuurd voor resp. f. 127,10 per kwartaal en f. 14,40 per maand. Het perceel c is onverhuurd.
Aanvaarding in genot van huur en betaling koopsom 1 november 1951.

Volgende eigenaar:
C 1233 Hendrikus Johannes Martinus Vloet, brandstofhandelaar.
Huis, tuin werkplaats

C 1233 Adrianus van der Valk, garagehouder
Huis, tuin, schuur

C 1233 Hotel Café Restaurant Molenhoek
Huis, tuin, garage

Het pand heeft plaats gemaakt voor een motel, behorende bij het Van de Valk restaurant aan de overkant van de Rijksweg.

In een krant uit 1985 lezen we:

“Gevaar dreigt tussen eten en slapen.
Aan de ene kant van de drukke rijksweg van Nijmegen naar Venlo staat het café restaurant ‘De Molenhoek’. Sinds kort wappert aan de overkant de toekan-vlag op het nieuwe motel. Een recht-op-en-neer bouwwerk dat 56 kamers telt. Opgepast, want de motel-receptie bevindt zich in het restaurant, dus aan de overkant. Dus wel even geduld oefenen tot de stoplichten in de verte de racende Roelands even stilzetten. Maar de bedoeling is dat er vóór het eind van het jaar een luchtbrug zal komen, zodat er tussen eten en slapen geen levensgevaar meer dreigt.”

Deze luchtbrug is er echter nooit gekomen.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *