Koninklijk bezoek in Molenhoek

Het station in Molenhoek

Het station in Molenhoek is enkele keren het middelpunt van koninklijk bezoek aan onze gemeente geweest.
Van 14 tot 20 mei 1895 waren koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma te gast in Nijmegen geweest en op 20 mei vertrok het gezelschap met de trein richting Venlo. Bij het stationnetje in Molenhoek werd gestopt en we lezen daarover het volgende in de krant:
“Ongeveer 200 kinderen stonden op het perron geschaard, benevens de fanfare, 30 man sterk, die het volkslied speelde. Jhr. Mr. Ruys van Beerenbroek, hier heden morgen aangekomen, begroette HH. MM. op Limburgs grond. Twee meisjes in het wit gekleed en met Oranje getooid, boden de Koninginnen bouquetten aan, terwijl de 200 kinderen het volgende lied zongen dat zij met gewuif van bloemen begeleidden.

Op Limburgs zonen, docht’ren op!
’t Is feest in onz’landouw,
Een heerlijk feest voor jong en oud,
Een feest van liefde en trouw
Komt schaart U onder Neerlands vlag,
En zingt met blij gemoed
Bij d’ eerste schreden op onzen grond
Vorstinnen, weest gegroet!
Gansch Limburg juicht thans met ons mee
Strooit bloemen aan uw voet,
En zegenbeden stijgen op
Bij ’t jubelend gegroet!

De trein zette zich daarna in beweging en stoomde voort naar Venlo.”

                                                                  Venloosch Weekblad, 25 mei 1895

Een klein stukje in de krant. Maar de organisatie van de ontvangst heeft  nog al wat voeten in de aarde gehad. Op het gemeentehuis was een brief van de commissaris van de koningin van Limburg aangekomen die door burgemeester Cooijmans vervolgens op 9 mei 1895 aan de raadsleden werd voorgelezen. Hierin stond onder andere “… dat de Koninklijke trein, waarmee Hare Majesteiten langs de spoorweglijn Nijmegen-Venlo een bezoek aan Limburg zullen brengen, den 20ste dezer aan het station te Mook ’s middags 12 uren en 2 minuten lokale tijd zal stoppen, teneinde de Heer Commissaris der Koningin gelegenheid te geven, Hare Majesteiten bij Hoogstderzelver aankomst in Limburg te complimenteren, welke tijding met vreugde is begroet, en bij acclamatie besloten om H.H.M.M. de intrede op Limburgs grondgebied zo luisterrijk mogelijk te maken.

Gij zult u op dat uur aan dat station behoren te bevinden. Bovendien spreekt het van zelf dat de ingezetenen uwer gemeente in de gelegenheid moeten gesteld worden aan Hare Majesteiten ene passende hulde te brengen bij het betreden van de Limburgse bodem.”
In een raadsbesluit werd het volgende voor ontvangst vastgelegd:

 1. het station versieren met vlaggen en groene guirlandes, een schone trofee van nationale vlaggen en oranje wimpels met de letters E en W met daarboven een koningskroon.
 2. de schoolkinderen en de pensionaires op het perron opstellen en hun een toepasselijk lied laten zingen terwijl ze met bloemen wuiven.
 3. het muziekgezelschap Fanfare het ‘Wien Neerlands Bloed’ bij aankomst laten spelen.
 4. vanaf het station tot aan de goederenloods 60 dennenboompjes met nationale vlag plaatsen.
 5. de gemeenteraad moet in het zwart gekleed gaan en handschoenen dragen.
 6. 2 meisjes bieden een boeket aan en een in het klooster gekalligrafeerde tekst van het te zingen lied.
 7. Verder werd toen ook goedgekeurd dat de schoolkinderen na afloop een krentenbroodje en een portret van de koningin kregen en de fanfare een geldbedrag van tien gulden.

 

Eind mei 1912 ontving de burgemeester van Mook-Middelaar een schrijven van de procureur-generaal uit Arnhem, fungerend directeur van politie, een brief met de volgende inhoud:
GEHEIM
Bij deze heb ik de eer UedelAchtbare te verzoeken ter gelegenheid van de doorreis van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden naar Parijs op aanstaande zaterdag den 1 juni (vertrek uit Arnhem voor middag om 7 uren 26 minuten) in Uwe gemeente de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen door bewaking van de spoorlijn en het station.

 

Het koninklijk bezoek aan Mook

 

“Het was vanmiddag [donderdag 22 oktober 1925] een kleine uittocht naar Mook waar Hare Majesteit de Koningin een enthousiaste ontvangst werd bereid door Noord Limburg. Alles was er voorbeeldig geregeld rondom het station waar marechaussees, rijksveldwacht en gemeente-politie de orde handhaafden. Het station leverde een levendige aanblik op. Hoog tegen de heuveltjes welke het pleintje als het ware omringen, stonden de honderden toeschouwers opgesteld als op een amfitheater en daar in de laagte speelde zich de huldiging af.

Goed twee uur kwam de koninklijke trein te Mook [Molenhoek] aan. Lang van te voren heerste er een feeststemming rondom Mook waar overal de nationale vlaggen waren ontplooid. Na een toespraak van de burgemeester in de wachtkamer van het station werd het koninklijk gezin (terwijl de fanfare Erica het Wilhelmus speelde) geleid naar het voorplein van het station waar een koninklijke loge was opgeslagen met schitterend baldakijn waaronder de koninklijke gasten plaats namen om het defilé in ogenschouw te nemen. De geestelijke en wereldlijke overheid uit Mook en aangrenzende Limburgse gemeenten openden de huldestoet.

De koningin zelf was gekleed in een wijnrode fluwelen mantel met een zelfde kleur toque met pleureuse [dameshoed met lange afhangende veer]. Hare Koninklijke Hoogheid Juliana droeg een groenlaken kleed en dito hoed met een muis-grauw bontje. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins was in admiraalstenue.

Na de officiële huldiging brak het enthousiasme los toen de muziek van de corpsen de nationale hymnen instemde en de schoolkinderen met wuivende vlaggetjes langs de koninklijke gasten defileerden. De leerlingen van de R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen in Mook huldigden Hare Majesteit op een bijzondere wijze met toespraak en huldegroet. De Limburgse zin voor het oude en het muzikale sprak uit de schutterijen en harmonieën. Hare Majesteit sloeg dat lange defilé met zichtbaar genoegen gade. Toen dit afgelopen was, hield de echte Limburger zich niet langer in en hief zijn ‘Limburg, mijn vaderland’ aan.

Op tijd vertrok de trein over Nijmegen naar Apeldoorn terug. Staande op de heuvels langs de spoorbaan, juichte Noord Limburg de koninklijke gasten toe tot deze uit het gezicht verdwenen.” Dit bericht konden we in de Gelderlander lezen.

In haar dankwoord sprak de koningin haar waardering uit voor de gastvrije ontvangst:
“Het is ons een genoegen ook in Mook enkele ogenblikken te kunnen vertoeven. De woorden waarmee U ons verwelkomt, waarderen wij zeer. Blijvende herinneringen zijn voor ons stamhuis aan den naam van Mook verbonden, en het is ons aangenaam op deze historische plek heden zo velen verenigd te zien, ook uit geheel Noord Limburg, dat zich door trouw aan Vaderland en Vorstenhuis immer heeft onderscheiden. Moge de trouw, die zich ook in moeilijke ogenblikken wist te handhaven, hare beloning vinden in den voorspoed welke ik Mook en deze gehele streek van harte toewens.”

 

Koningin Juliana op bezoek in Limburg

Gelezen in de krant van 14 mei 1956:

“Met vieren keurig op een rij stonden vanmorgen om tien minuten over tien op de grens van de provincies Limburg en Gelderland in het dorpje Molenhoek gemeente Mook-Middelaar Hannie v.d. Boog, Lidy Rikken, Toontje Ambrosius en Albert Hendrix opgesteld om Koningin Juliana een hartelijk welkom in Limburg te bereiden. Zij deden dit namens de schooljeugd van Mook-Middelaar met een aardig versje en een leuk geschenk van de Mookerhei: bosbessenjam en honing.
Hier waren voorts ter verwelkoming aanwezig dr. F. Houben, commissaris van de koningin, J.M. baron De Weichs de Wenne, kamerheer in buitengewone dienst van de Koningin, en burgemeester J.T. Hendrix. De verwelkoming geschiedde tegen een decor van rood-wit-blauw en oranje gesierd met het wapen van de gemeente Mook-Middelaar. De Koningin begon daarna haar reis door Limburg.”

 

 

2 gedachtes over “Koninklijk bezoek in Molenhoek

 1. Koningin Wilhelmina bezocht , als deel van een officiel bezoek aan de provicie Limburg, the Molenhoek na de 2de wereld
  oorlog als laatste plaats in Limburg, daar t gemeente huis van de gemeente Mook en Middelaar tijdelijk daar gevestigd was. Het gemeente huis in Mook was beschadigd in de bevrijding in 1944

 2. Mooie opnamen van dat bezoek van Koningin Juliana aan Mook.
  Ik herinner mij ook als kind dat zij samen met Prins Bernhard een bezoek bracht aan de plaats Heumen om een standbeeld te open ter herdenking van de oorlogsslachtoffers.
  Daarbij reden ze in een open auto door het dorp Malden, waar honderden kinderen langs de weg stonden te zwaaien.
  Voor zover ik mij herinner zijn ook daar foto’s van gemaakt, maar heb die echter nooit gezien. Zijn die nog te achterhalen?

  Vriendelijke groet,

  Harry Haerkens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *