Privacyverklaring

Historie Molenhoek, gevestigd op Keizershof 12, 6584CG Molenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Historie Molenhoek
Keizershof 12
6584CG Molenhoek
info@historiemolenhoek.nl
www.historiemolenhoek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Historie Molenhoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (bij het invullen van een formulier)
 • E-mailadres (bij het invullen van een formulier)
 • IP-adres (met Google Analytics)
 • Locatiegegevens (met Google Analytics)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (met Google Analytics)
 • Internetbrowser en apparaat type (met Google Analytics)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@historiemolenhoek.nl, dan verwijderen wij deze informatie. We verwerken geen andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, tenzij websitebezoekers deze gegevens op eigen initiatief verstrekken in een formulier. Het is echter voor geen enkele dienst van ons verplicht om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens met ons te delen en we vragen er nergens actief naar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Historie Molenhoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld: contact opnemen over de rechten van een foto of reageren op uw contactverzoek)
 • Inzicht te krijgen in de bezoekersstatistieken van https://www.historiemolenhoek.nl
 • Te verifiëren van wie een ingezonden afbeelding afkomstig is en contact op te kunnen nemen indien er vragen zijn over de herkomst van een afbeelding of als iemand anders beweert dat een afbeelding tot hem of haar toebehoort

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Historie Molenhoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

 • Voornaam, achternaam en e-mailadres > oneindig > om op een later tijdstip te kunnen achterhalen wie de foto heeft ingezonden
 • IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype (anoniem, niet gekoppeld aan voornaam, achternaam en e-mailadres) > oneindig > om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de bezoekersaantallen en de demografische en technische kenmerken van de websitebezoeker

Delen van persoonsgegevens met derden

Historie Molenhoek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Historie Molenhoek maakt gebruik van Google Analytics. Daardoor worden uw IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype opgeslagen door Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Historie Molenhoek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Historie Molenhoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@historiemolenhoek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Historie Molenhoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Historie Molenhoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@historiemolenhoek.nl.